Algemene voorwarden

Onderstaand document betreft de Algemene Voorwaarden van MarckVision.

KvK:64182991 | BTW: NL216862607B01

Voor elke opdracht wordt er door MarckVision een offerte samengesteld. Hierin worden de werkzaamheden duidelijk omschreven. Tevens zal er in de offerte een termijn gesteld worden wanneer het eindproduct uiterlijk wordt aangeleverd. Indien er sprake is van meerwerk vervalt dit benoemde termijn en zal de datum op de nieuwe offerte worden gehandhaafd. (Zie 2. Meerwerk)

De offerte is vrijblijvend en tot 2 weken na dagtekening geldig.

Als de klant akkoord gaat met de offerte dient dat bevestigd te worden door de offerte te ondertekenen en te retourneren. Bij een digitale offerte dient de klant door middel van een reply op de mail met de offerte een akkoord te geven.

Als er in de offerte voorwaarden opgesteld worden, anders dan in de algemene voorwaarden, vervallen automatisch de desbetreffende voorwaarden als in de algemene voorwaarden.

Indien er tijdens de productie/opdracht wijzigingen worden doorgegeven vanuit de klant waardoor de door MarckVision omschreven werkzaamheden in de offerte zodanig worden overstegen, is er sprake van meerwerk.

MarckVision zal hier duidelijk over communiceren richting de klant en er zal afhankelijk van de hoeveelheid extra werk een nieuwe offerte opgesteld worden.

De nieuwe offerte zal net als de oude offerte door de klant bevestigd moeten worden via post of e-mail. (Zie 1. Offerte). Voor deze offerte gelden dan ook de nieuwe afspraken zoals daarin omschreven.

MarckVision hanteert een standaard betalingstermijn van 30 dagen. Er wordt uit gegaan van de dagtekening op de factuur.

Bij het niet tijdig betalen van de factuur gelden de volgende termijnen en kosten:

1. Eerste herinnering:
Termijn 14 dagen
Geen extra kosten

2. Tweede herinnering:
Termijn 14 dagen
€25 administratiekosten bovenop de factuur.

3. Derde herinnering:
Termijn 14 dagen
€50 administratiekosten bovenop de factuur.

4. Aanmaning:
Termijn 7 dagen

5. Inschakeling van een incassobureau:
Incassokosten en wettelijk verplichte rente.
MarckVision bepaald door wie de incasso wordt uitgevoerd.

Om de kosten laag te houden hanteert MarckVision voor de montage een 3-versie methode. Dit houdt het volgende in:

Versie 1
MarckVision stuurt de klant een gecomprimeerde variant door van de montage. Hier kunnen nog kleine foutjes in zitten. De klant geeft feedback over de montage en MarckVision zal eventuele op- en aanmerkingen verwerken in de tweede versie.

Versie 2
Aan de hand van de feedback uit versie 1 wordt de montage aangepast en zal MarckVision zo snel mogelijk deze aangepaste versie (versie 2) weer doorsturen naar de opdrachtgever.

De opdrachtgever heeft nu voor de laatste keer de kans feedback aan te leveren op de montage die vervolgens zal worden toegepast op versie 3.

Versie 3
Met de feedback uit versie 2 wordt de montage nog aangepast. Daarna wordt de definitieve versie opgestuurd. de productie is nu klaar.

Indien de opdrachtgever nu toch nog aanpassingen wil doorvoeren is dat mogelijk. Dit wordt dan als meerwerk in rekening gebracht (Zie 2. Meerwerk).

Over de muziek die MarckVision gebruikt moeten rechten worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. MarckVision kan een schatting van de kosten maken. Deze kosten zullen in de offerte worden opgenomen maar kunnen in de factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van stichting Buma Stemra.

Het is ook mogelijk royalty free muziek te kopen. Hiermee worden met een duidelijk en helder bedrag alle muziekrechten in één keer betaald.

MarckVision rekent € 0,22 cent per gereden kilometer.

Indien er sprake is van verblijfskosten dienen deze door de opdrachtgever betaald te worden. In overleg zullen deze kosten op de offerte verschijnen.

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld, vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in het bezit van MarckVision. In het geval van inbreuk op of misbruik van dit auteursrecht, stelt MarckVision de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle door MarckVision gemaakte producties rust het auteursrecht. Een productie van MarckVision mag niet verveelvoudigt, geproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van MarckVision. Het is mogelijk het auteursrecht af te kopen in overeenstemming met MarckVision.

Setups, camera instellingen, montage documenten, templates, designs formulieren en workflow zijn intellectueel eigendom van MarckVision en worden niet beschikbaar gesteld.

Tenzij anders afgesproken, wordt het opgenomen beeldmateriaal niet beschikbaar gesteld. MarckVision kan tegen een jaarlijkse vergoeding de beelden opslaan op een HDD, SSD, of DVD-ROM.

MarckVision is niet aansprakelijk voor verlies van het beeldmateriaal door technisch toedoen.

Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag zal MarckVision naar eigen inzicht het materiaal opslaan of vernietigen.

De opdrachtgever is pas eigenaar over de productie nadat de betaling door MarckVision is ontvangen.

Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. (Zie 9. Copyright, 7. Auteursrecht).

De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de omschreven af te leveren product of dienst.

MarckVision is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.

MarckVision zal na iedere productie een naamsvermelding plaatsen in de vorm van een logo, tenzij anders overeengekomen. Ook behoudt MarckVision het recht om de productie te plaatsen in de portfolio map op de website en een naamsvermelding/logo te plaatsen van de opdrachtgever in de map referenties. Ook hier geldt tenzij anders afgesproken.